Phần mềm báo cáo thống kê y tế được được xây dựng bởi Cục công nghệ thông tin Bộ Y tế nhằm tin học hóa công tác báo cáo, thống kê thống kê y tế, cung cấp thông tin thống kê y tế đầy đủ, kịp thời, chính xác, khoa học làm bằng chứng phục vụ công tác quản lý y tế, hoạch định chính sách.
 
Phần mềm báo cáo thống kê y tế tập trung vào công tác ghi chép, báo cáo và các chỉ tiêu thống kê theo Thông tư 27/2014/TT-BYT và Thông tư 28/2014/TT-BYT ngày 18/4/2014. 

Hướng dẫn nhập liệu báo cáo thống kê y tế xã phường trên hệ thống phần mềm thống kê y tế daotao.tkyt.vn và baocao.tkyt.vn. Video hướng dẫn do Cục công nghệ thông tin Bộ Y tế xây dụng. Vloghealth xin trích dẫn từ video gốc để mọi người cùng tham khảo. 

MỘT SỐ BÀI HƯỚNG DẪN KHÁC:

Hướng dẫn nhập dữ liệu biểu BCX07

Hướng dẫn nhập dữ liệu biểu BCX06

Hướng dẫn nhập dữ liệu biểu BCX05

Hướng dẫn nhập dữ liệu biểu BCX04

Hướng dẫn nhập dữ liệu biểu BCX03