Đây là link đăng nhập cổng giám định bảo hiểm y tế cho các cán bộ làm công tác đẩy dữ liệu bệnh nhân bảo hiểm y tế, ánh xạ dịch vụ, ánh xạ thuốc

Link đăng nhập giành cho cơ sở y tế - Cổng tiếp nhận dữ liệu KCB BHYT: https://gdbhyt.baohiemxahoi.gov.vn

Link đăng nhập giành cho Giám định BHYT: http://giamdinh.baohiemxahoi.gov.vn/

CÁC BÀI VIẾT KHÁC

gdbhyt.baohiemxahoi.gov.vn

gdbhyt

gdbhyt.baohiemxahoi.gov.vn

gdbhyt.baohiemxahoi.gov.nv

giam dinh bhyt

gdbhyt.baohiemxahoi

giám định bảo hiểm

https //gdbhyt.baohiemxahoi.gov.vn đăng nhập

gdbhyt baohiemxahoi gov vn pis

gdbhyt.baohiemxahoi.gov.vn-pis v1.90