Phần mềm y tế học đường - Là hệ thống quản lý giao dục mầm non, quản lý thực đơn, quản lý phổ cập, quản lý cơ sở vật chất - https://yte.edusmart.net.vn

Link truy cập: https://yte.edusmart.net.vn/