Quyết định số 4469 ngày 28 tháng 10 năm 2020, về việc ban hành “Bảng phân loại quốc tế mã hoá bệnh tật, nguyên nhân tử vong ICD-10” và “Hướng dẫn mã hoá bệnh tật theo ICD-10” tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh”

Quyết định số 4469 ngày 28/10/2020 ban hành Danh mục ICD-10 thay thế Danh mục dùng chung phiên bản 6

Phụ lục 1 Danh mục ICD-10 ban hành kèm theo QĐ 4469, thay thế Danh mục dùng chung phiên bản số 6

Ghi chú: Danh mục ban hành kèm theo Quyết định này thay thế cho Danh mục ICD-10 ban hành kèm Danh mục dùng chung số 6, thay cho Quyết định 4440/QĐ-BYT ngày 23/10/2020.

LINK TẢI NGAY (DOWNLOAD)

LINK TẢI NGAY (DOWNLOAD)

LINK TẢI NGAY (DOWNLOAD)