Bảng ghi nhớ lịch tiêm chủng và lịch tiêm nhắc lại các loại vắc xin cho người từ 0 – 26 tuổi. Bảng tổng hợp được xây dựng dựa trên lịch tiêm chủng cho trẻ em Việt Nam của Unicef, bảng ghi nhớ lịch tiêm chủng CDC và dựa theo chỉ định của các loại vắc xin được cấp phép lưu hành tại Việt Nam

Theo bảng ghi nhớ này thì các mốc thời gian là thời điểm bắt đầu tiêm được các loại vắc xin tương ứng. Nên tiêm đầy đủ đúng lịch để đáp ứng miễn dịch được tốt nhất.

Nếu vì lý do nào đó mà không tiêm được đúng lịch hẹn đối với vắc xin có nhiều mũi tiêm thì nên tiêm càng sớm càng tốt. Các vắc xin hầu hết đều có khoảng cách tối thiểu mà không có khoảng cách tối đa do đó việc lỡ tiêm sau lịch hẹn vẫn tiêm tiếp theo lịch mà không phải tiêm lại từ đầu.

Một số vắc xin có giới hạn độ tuổi tiêm do đó nếu quá tuổi sẽ không tiêm được nữa.

Các vắc xin mục 2 + 3 + 4 + 5 tương ứng vắc xin tổng hợp 6 trong 1 của tiêm chủng dịch vụ (TCDV)

Các vắc xin mục 2 + 3 + 4 tương ứng vắc xin tổng hợp 5 trong 1 thuộc chương trình tiêm chủng mở rộng (TCMR)

Các vắc xin mục 3 + 4 + 5 tương ứng vắc xin tổng hợp 5 trong 1 của tiêm chủng dịch vụ (TCDV)

3 loại vắc xin tổng hợp trên có thể tiêm hoán đổi cho nhau.

Tuy nhiên, lưu ý là vắc xin 5 trong 1 trong TCMR chỉ có 3 liều cơ bản cho trẻ < 12 tháng, Nhắc lại bằng 3 trong 1 TCMR hoặc 5 trong 1 hoặc 6 trong 1 (TCDV)

Vắc xin 6 trong 1 (TCDV) liều thứ 4 nhắc lại trước khi trẻ  đủ 18 tháng tuổi. Vắc xin 5 trong 1 TCDV liều thứ 4 nhắc lại trước khi trẻ đủ 24 tháng tuổi.

Các vắc xin mục 3 + 4  tương ứng vắc xin tổng hợp 4 trong 1 của tiêm chủng dịch vụ

Vắc xin mục 3 tương ứng với vắc xin 3 trong 1 có trong tiêm chủng mở rộng hoặc tiêm chủng dịch vụ

Thẻ: lịch tiêm chủng